Korzystanie z witryny meridium-tlumaczenia.com.pl oznacza zgode na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie ciasteczek na swoim komputerze, musicie wyłączyć obsługę ciastek w swojej przeglądarce.
Akceptuje Polityke plików cookies (Nie pokazuj mi wiecej tego powiadomienia).

Regulamin działalności

Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń "MERIDIUM":

§1 Postanowienia ogólne

1. Biuro Tłumaczeń "MERIDIUM" - w dalszej części niniejszego Regulaminu zwane Biurem - zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi oraz świadczeniem usług pokrewnych (korekta tłumaczenia, uwierzytelnianie tłumaczeń), na rzecz Klientów Instytucjonalnych oraz Klientów Prywatnych, zwanych dalej Zleceniodawcami.

2. Tłumaczenia realizowane są zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz treścią Cennika, któgo aktualna wersja znajduje się zawsze na stronie internetowej Biura.

§2 Składanie zamówień

1. Warunkiem wykonania tłumaczenia jest wypełnienie przez Zleceniodawcę i przesłanie do Biura dostępnego na stronie internetowej formularza zamówienia.

2. Wypełniony dokument zamówienia może zostać również dostarczony do Biura osobiście, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w formie załącznika.

3. Jeśli dany Zleceniodawca składa zamówienie po raz pierwszy, a rachunek za wykonaną uslugę tłumaczenia będzie wystawiony na firmę, zobowiązany jest on również do dostarczenia kopii aktualnych dokumentów rejestrowych firmy. Dokumenty mogą zostać przesłane do Biura faksem, zeskanowane mailem lub dostarczone osobiście.

4. Biuro przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. Jeśli zamówienie wysłane zostanie po godzinach pracy Biura, za dzień ich otrzymania uważany jest kolejny dzień roboczy, następujący po dniu kiedy zamówienie zostało wysłane.

§3 Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

1. Biuro potwierdza przyjęcie zlecenia, przez co zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie i trybie określonym w zamówieniu. Potwierdzenie zamówienia odsyłane jest do Zleceniodawcy faksem lub drogą elektroniczną w tym samym dniu, w którym Biuro otrzymało złożone przez Zleceniodawcę zamówienia, pod warunkiem, że dotarło ono do godziny 15:00. Zlecenia złożone po godzinie 15:00 w dniu roboczym (lub w dni wolne od pracy) potwierdzane są kolejnego dnia roboczego, najpóźniej do godziny 15:00.

2. Wszelkie zmiany zamówienia muszą mieć formę pisemną.

3. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania otrzymanego zamówienia, w sytuacji, gdy i istnieją obiektywne przyczyny uniemożliwiające należyte wywiązanie się ze zlecenia, w szczególności z powodu braku czytelności materiałów dostarczonych do tłumaczenia, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.

§4 Szczegółowe warunki realizacji zleceń

1. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego liczy 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego). Rozliczenie ilości znaków następuje na podstawie Statystyki Wyrazów, znajdującej się w Narzędziach MS Office Word, względnie innych narzędzi statystycznych, jeśli tak zostało to ustalone przy potwierdzaniu zamówienia.

2. Minimalną jednostką rozliczeniową jest jedna strona rozliczeniowa.

3. Rozliczenie ilości stron następuje w zaokrągleniu do 0,5 strony w górę.

4. Koszt tłumaczenia obliczany jest na podstawie obowiązującego cennika usług.

5. Po otrzymaniu dokumentu do tłumaczenia Biuro dokonuje wyceny tłumaczenia i ustala termin realizacji zlecenia.

6. Stosuje się następujące tryby realizacji zleceń:

- tryb zwykły - do 5 stron dziennie;

- tryb przyspieszony - 6-8 stron dziennie;

- tryb pilny - 9-14 stron dziennie;

- tryb superpilny - powyżej 14 stron

7. Do czasu realizacji zlecenia nie jest wliczany dzień przyjęcia zamówienia.

8. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Stawki ustalane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem, dostępnym na stronie internetowej Biura. Dopłata za tłumaczenie w trybie przyspieszonym wynosi 25%, pilnym 50%, a superpilnym 100% obowiązującej stawki podstawowej.

9. Tłumaczenie przekazywane jest przez Biuro w formie elektronicznej w ustalonym formacie pliku, względnie faksem, pocztą lub kurierem. Możliwy jest także osobisty odbiór przetłumaczonych dokumentów w siedzibie Biura. W przypadku wysyłki tłumaczenia pocztą lub kurierem koszty przesyłki ponoszone są przez Zleceniodawcę. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z problemów telekomunikacyjnych lub nieterminowego dostarczenia przesyłki ze strony poczty lub kuriera.

10. Informacje zawarte we wszystkich dokumentach powierzanych przez Zleceniodawcę do tłumaczenia są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych takich jak publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.

11. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro może dostarczyć zobowiązanie do zachowania poufności podpisane przez tłumaczy i personel Biura zajmujący się realizacją danego zlecenia.

§5 Odwoływanie zleceń

1. Zleceniodawca uprawniony jest do odwołania zlecenia tłumaczenia, w takim przypadku zobowiązany jest jednak do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną przez tłumacza do momentu złożenia tejże rezygnacji.

2. Odwołanie zlecenia musi nastąpić w formie pisemnej.

§6 Zasady płatności

1. Po wykonaniu zlecenia Biuro wystawia Zleceniodawcy rachunek, który Zleceniodawca zobowiązany jest opłacić w terminie 14 dni od dnia jego wystawienia, za wyjątkiem sytuacji , w których ustalony został inny termin płatności. Zapłata dokonywana jest przelewem na konto bankowe Biura, wskazane na wystawionym rachunku. Za dzień zapłaty uważany jest dzień wpływu środków na konto bankowe Biura. Rachunek może także zostać uregulowany osobiście w siedzibie Biura, w przypadku zapłaty przez Zleceniodawcę gotówką.

2. Terminy płatności dłuższe niż 14 dni mogą zostać ustalone indywidualnie.

3. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro rozpatrzy możliwość wystawiania miesięcznych rachunków zbiorczych.

4. W niektórych przypadkach, w szczególności w przypadku większych projektów, Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania od Zleceniodawcy zaliczki w formie przepłaty, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

§7 Reklamacje

1. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej tłumaczenia, jeśli według niego zawiera ono błędy, jeśli błędy te wskaże oraz uzasadni.

2. Reklamacja dotyczyć może także nie dotrzymania terminu przekazania tłumaczenia, jeśli przyczyna opóźnienia znajdowała się po stronie Biura.

3. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej oraz uzasadniona.

4. W przypadku zaistnienia błędów o których mowa w pkt. 1 Biuro zobowiązuje się do ich poprawienia. Termin usunięcia błędów zależy od wielkości tłumaczonego dokumentu i ustalany jest indywidualnie.

§8 Pozostałe ustalenia

1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu powstałe na skutek błędów występujących w przekazanym do tłumaczenia oryginale tekstu.

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu wykonanego tłumaczenia, wynikające z zaistnienia tzw. siły wyższej, jak na przykład przerw w dostawie prądu, awarii sieci komputerowych itp.

§9 Postanowienia końcowe

1. Biuro zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz Cennika.

2. Wszelkie zmiany w cenniku lub regulaminie będą ogłoszone na stronach biura tłumaczeń z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Aktualna wersja Regulaminu oraz Cennika znajduje się na stronie internetowej Biura.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.